четвъртък, 28 ноември 2013 г.

ОИЦ – Пловдив с нов информационен ден в Раковски на 3 декември

Нов информационен ден в Раковски организира Областен информационен център – Пловдив на 3 декември.  Информационното събитие ще започне със семинар, който ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на местното Народно читалище „Честолюбие“. На него са поканени представители на програмата „Глоб@лни библиотеки“ и читалища в общината, широката общественост, безработни, образователни институции, неправителствени организации, местната власт, граждани и медии.
По време на събитието ще бъде представен ОИЦ – Пловдив и приоритетите в работата на екипа, както и мрежата от 28-те информационни центъра в страната и общите й национални инициативи - „Първите 7 години на България в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период.
Ще бъдат представени акценти в политиката на сближаване през следващия програмен период, както и Споразумението за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. Популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми, също ще бъдат част от програмата. 
В информационния ден експерти от ОИЦ – Пловдив  ще проведат на място индивидуални срещи с всички заинтересовани.
С този информационен ден Областен информационен център – Пловдив продължава работата си мащабната информационна кампания, която провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.
Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив, № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив".

Няма коментари:

Публикуване на коментар